Phụ kiện đầu thông cống áp lực nước phi M22 x 1.5mm (loại C)

0

Phụ kiện đầu thông cống áp lực nước phi M22 x 1.5mm (loại C)