Máy co màng BSP-5040

999.999

Máy co màng BSP4535/ BSP5040/ BSP6040
Máy co màng BSP-5040