Máy dán màng BOPP dạng lốc tự động BT-400CI
Máy dán màng BOPP dạng lốc tự động YUPA-400CI