Máy quấn màng PE nằm ngang ASR100
Máy quấn màng PE nằm ngang YUPA-ASR100