Máy quấn màng PE nằm ngang ASR150
Máy quấn màng PE nằm ngang YUPA-ASR150