Máy quấn màng PE nằm ngang ASR80
Máy quấn màng PE nằm ngang YUPA-ASR80