Máy quấn ống/cuộn cáp YUPA-GJ500

999.999

Máy quấn cuộn đồng YUPA-GS500
Máy quấn ống/cuộn cáp YUPA-GJ500