Máy cắt, tuốt và nhúng thiếc đầu dây điện tự động DG 03E
Máy cắt, tuốt và nhúng thiếc đầu dây điện tự động DG 03E