Ống trộn tĩnh keo Ab 2 thành phần 06 - 32
Ống trộn tĩnh keo AB 2 thành phần 06 – 32