Ống trộn tĩnh keo Ab 2 thành phần MA3.0 - 17
Ống trộn tĩnh keo AB 2 thành phần MA 3.0 – 17