Máy co màng BSP-6040

0

Máy co màng BSP4535/ BSP5040/ BSP6040
Máy co màng BSP-6040