Máy quấn màng hành lý TN 900B
Máy quấn màng hành lý YUPA 900B