Máy quấn màng pallet TNG 2000C
Máy quấn màng pallet YUPA 2000C