Máy quấn màng PE nằm ngang ASR60
Máy quấn màng PE nằm ngang YUPA-ASR60