Máy quấn màng ngang YUPA-GG700

999.999

Máy quấn ống YUPA-GG1500
Máy quấn màng ngang YUPA-GG700