Máy thông cống áp lực nước WD5038/WD6030 /WD8024
Máy thông cống áp lực nước WD5038/ WD6030 /WD8024 – 380V