Máy thông cống áp lực nước YJ300 – chạy xăng

0

Máy thông cống áp lực nước YJ3000 - chạy dầu
Máy thông cống áp lực nước YJ300 – chạy xăng