Máy thông cống áp lực nước YJ3000 - chạy xăng
Máy thông cống áp lực nước YJ300 – chạy dầu